Generelle retningslinjer for hospiteringstrening, både til lokale klubber men og når det kommer forespørsler fra klubbene i Toppfotball (akademilag).

Målet er for Slagen vil alltid være å prøve og skape gode utviklingsarenaer for spillerne i klubben, men også legge til rette for de som har et behov ut over det tilbudet Slagen som klubb kan tilby. Spillere som har et ønske om, og et behov for mer utfordring og stimuli for å utvikle seg ytterlige seg, skal kunne få muligheten til det mens de likevel fortsetter å være en del av Slagen.

Noen overordnede føringer fra klubben:

  • Hospiteringstrening til andre klubber er tillatt.
  • All hospitering, skal skje i samråd med klubbens intensjoner og retningslinjer.
  • Kullets hovedtrener skal som et minimum tas med i beslutningene vedrørende ekstratilbudet.
  • Det skal alltid, og uten unntak, foreligge en formell/skriftlig avtale mellom begge parter.
  • Treninger i regi av klubb vil alltid komme først, og hospitering til akademilag og evt andre klubber  skal som en hovedregel komme som et ekstratilbud til lagets egne treninger.
  • I årganger hvor det generelle nivået er lavt kan man gjøre unntak for å legge til rette for enkeltspillere med særskilt behov dersom man ser at det vil gagne lag og klubb på sikt.
  • I årganger med høyt til meget høyt ferdighetsnivå, og mange ambisiøse spillere, er det viktig at eventuelle hospiteringstreninger skjer i god dialog med hovedtrener. På den måten kan man enes om hvilke dager hospitering kan og evt. bør foregå. Man vil da lettere kunne sørge for å opprettholde de gode treningsgruppene og holde treningsgruppa mest mulig samlet på feltet.

Hospiteringstrening er sårbart for mange småklubber og lag, og kan potensielt være en medvirkende årsak til både friksjon og frustrasjon innad i en spillergruppe. Det er ikke ubetinget positivt for kjemien i en gruppe at en eller flere spillere trener med andre lag fremfor sitt eget. Man må også være obs på at det vil kunne gå ut over nivået og kvaliteten på lagets egne fellestreninger dersom mange av de mest øvede spillerne glimrer med sitt fravær. Samtidig er det jo et paradoks at det kan være nettopp denne type tilpasningen og tilbud som faktisk gjør at de mest øvede spillerne fortsetter i Slagen IF.