Rekruttering Slagen IF

Slagen IF er et idrettslag som primært gir et breddetilbud innen barneidrett og fotball. I hovedsak er dette barn og unge som tilhører Volden skole, Ringshaug skole, Sandåsen Skole og barnehager i Nordre del av Slagen. All aktivitet i idrettslaget er hovedsakelig basert på foresatte drift.

Som et ledd i kvalitetsklubb konseptet, skal idrettslaget ha en plan som beskriver hvordan vi rekrutterer nye årskull med spillere, rekrutterer innenfor eksisterende årskull og ta godt imot nye spillere og deres foresatte.

Dette dokumentet beskriver ansvarsroller og hvordan idrettslaget skal jobbe med rekruttering. Revideres fortløpende, med hovedrevisjon 1 gang per kalender år.

Flest mulig, Lengst mulig, Best mulig.

Mål

 • Alle barn i idrettslagets geografiske nedslagsfelt skal ha vært innom minst en trening/aktivitet for å oppleve tilhørighet.
 • Idrettslaget skal ha en positiv utvikling i andel aktive barn og unge (6-19år)
  • Minimum10 aktive jenter per årskull barnefotball, minimum 15 aktive gutter per årskull barnefotballen. 
  • Minimum for ungdomsfotballen er nok spillere til å stille lag i årsklassene 13år til 16år, både for jenter og gutter.
 • Idrettslaget skal ivareta god nok rekruttering for å tilby fotball for både Jenter og gutter i alle barneårsklassene 6-12år.

Rekruttering

Hvert enkelt lag har som hovedregel ansvar for rekruttering og sikre at nye aktive blir tatt godt imot! Idrettslaget tar ansvar for oppstart av nye årskull, og bistå øvrige årganger i deres rekrutteringsarbeid.

 • Oppstart av nye årskull gjelder for barn som skal starte siste året i Barnehage. (5år ila. Året)
 • Det gjennomføres 3 til 4 treninger før skolens sommerferie. Treningene er helt gratis og uforpliktende. Gjennomføring i regi av klubben. Aktive skal likevel melde seg inn via skjema på Slagenif.no – På denne måten vil de få tilgang til lagets informasjonskanal på SPOND.
 • Oppstart etter sommerferien gjennomføres av rekruttert frivillig/foresatt, med støtte fra rekrutteringsansvarlig ved behov. For aktive på høsten, vil det bli fakturert ½ medlemsavgift og ½ treningsavgift for årskull 5-7år.
 • Invitasjon sendes ut til alle barnehager i idrettslagets geografiske område, ca. 1 mnd. Før første trening, samt Invitasjon til barn som allerede er aktiv på barneidretten.
 • Videre legges invitasjon ut på Slagenif.no og idrettslagets Facebook sider.
 • Informasjonsskriv leveres ut til alle som er innom prøve treninger/og vanlige treninger etter sommeren. Informasjon som innmelding, medlemsavgift, treningsavgift, krav til utstyr, foresatt rollen, nødvendige roller som trener og lagleder, og medlems APP er her sentralt.
 • Oppstart gjennomføres med felles treningsgruppe for jenter og gutter. Det spilles 3v3 fotball de første årene, så det vil være mulig og ønskelig at enkelte turneringer spilles med egne Jentelag. Når Jenter deles i egne grupper, ser man at dette er med på å øke andel jenter i fotballen.
 • Ved tilstrekkelig antall jenter, dannes egen treningsgruppe for jenter.
 • Høsten gjennomføres et første foreldremøte, sammen med rekrutteringsansvarlig. Dette for å sikre at idrettslagets verdier, mål og retningslinjer blir presentert. Samt kontingenter og annen nyttig informasjon. Det planlegges for aktivitet gjennom vinteren og inn i første full sesong (som også består av turneringer/kamp spilling).
 • Det skal tilrettelegges for aktivitet gjennom vinteren, der de minste årsklassene får tildelt treningstid inne i gymsal.
 • Det utleveres ingen oppstartspakke med utstyr til nye barn. 
 • Avsluttning felles for klubben ved årsslutt – og utdeling av pokal.
 • Ikke alle er klar for fotball i en alder av 5år – Slagen IF skal rekruttere aktivt inn mot oppstart av 1 klasser. Dette gjennom allerede aktive foreldre, som etterhvert får tilknyttning til nye foreldre deres barn skal i klasse med. Samt at Slagen IF skal ved oppstart nytt skoleår, levere ut skriv på Ringshaug og Volden Barneskole til alle foreldre. 

Rekruttering foresatte

Foreldrerekrutteringen er like viktig som spillerrekrutteringen, får vi ikke med oss foresatte klarer vi ikke å drive idrettslaget. Idrettslaget er avhengig av at foresatte bidrar i driften av idrettslaget.

 •  Som hovedregel er all aktivitet i idrettslaget styrt av foresatte til de aktive medlemmene.
 • Alle lag skal ha minimum 1 lagleder, som organiserer det praktiske rundt laget.
 • Alle lag skal ha minimum 2 trener, som gjennomfører treninger og kamper.

Rekruttering Ettervekst

Rekrutteringen slutter «aldri». Tilbudet skal til enhver tid være like attraktivt eller bedre enn nærliggende klubber kan tilby.

 • Vår og Høst gjøres det oppslag på skoler i idrettslaget geografi, for å informere om aktive årskull.
 • Nye aktive får utdelt informasjonsskriv (Se vedlegg; xxxx)
 • Samarbeide med skolene for å fange opp tilflyttere og innvandrere. Sikre at informasjon om tilbud og muligheter i idrettslaget blir presentert for foresatte.
 • Utvidet aktivitet – Etter hvert som årskullene blir eldre, skal idrettslaget bidra og stille seg positiv til annen aktivitet, som Fotball fritidsordning, leksehjelp, teknikk treninger i helg, sosiale utflukter utover egne kamper eller lignende. Idrettslaget stiller blant annet fasiliteter tilgjengelig.
 • Sikre at alle har til enhver tid tilbud i idrettslaget, uavhengig av motivasjon, engasjement, ferdigheter, midler eller lignende.
 • Gi mulighet og rekrutterer ungdom i og rundt idrettslaget, til andre roller som trenere eller klubbdommer.

Jenter i fotballen

I vår rekruttering skal jentefotball fremheves. Det er viktig å få med jentene tidlig. Slagen IF har som mål å gjennomføre 1 årlig “JENTEDAG”. 

Med ekstra fokus på jentene, ser vi at vi får flere jenter på banen. 

Tilrettelagt deltagelse

Idrettslaget har per nå ingen aktiv gruppe med tilrettelagt deltagelse.
Idrettslaget vil på henvendelse være positiv til henvendelser, det det ønskes slik aktivitet. Som all annen aktivitet i idrettslaget, må også denne aktiviteten etableres gjennom frivillighet.

Rekrutteringsansvarlig

Idrettslaget skal til enhver tid ha en funksjon som rekrutteringsansvarlig for fotballen. Rollebeskrivelse