Fair Play plan for Slagen Idrettsforening:

 1. Mål: Å fremme et positivt og inkluderende idrettsmiljø i Slagen Idrettsforening, der respekt, toleranse og likeverd står i sentrum.

 2. Gjeldende regler: Alle medlemmer av Slagen Idrettsforening, Fotballgruppa; forplikter seg til å følge Norges Fotballforbunds (NFF) regler for Fair Play, samt idrettsforeningens egne regler og retningslinjer for atferd.

 3. Forebyggende tiltak:

 • Opplæring i Fair Play-prinsipper for alle medlemmer, trenere og ledere. I hovedsak på foreldre møter, trener samlinger o.l., der man fokuserer på idrettslaget sine verdier og Fair Play generelt. 
 • Opprettelse av en Fair Play-komité bestående av representanter fra alle lag og aldersgrupper, med ansvar for å fremme og vedlikeholde et positivt idrettsmiljø.
 • Tilbud om veiledning og støtte til trenere og ledere for å sikre at de har de nødvendige verktøyene og kunnskapene for å håndtere uønskede hendelser og situasjoner på en god måte.
 1. Håndtering av uønskede hendelser:
 • Alle medlemmer av Slagen Idrettsforening forplikter seg til å melde fra om uønskede hendelser, enten det gjelder vold, trusler, diskriminering eller annen uønsket atferd.
 • Klubben vil ha nulltoleranse for uønskede hendelser og vil iverksette rask og effektiv håndtering av alle slike hendelser.
 • Klubben vil samarbeide med NFF og andre aktører for å sikre at uønskede hendelser blir håndtert på en skikkelig måte og at det tas nødvendige tiltak for å forhindre at slike hendelser skjer igjen.
 1. Oppfølging:
 • Klubben vil følge opp implementeringen av denne Fair Play-planen gjennom årlige evalueringer og justeringer der det er nødvendig.
 • Klubben vil også involvere medlemmene og andre interessenter i oppfølgingen av planen for å sikre at den reflekterer behovene og ønskene til alle som er en del av idrettsmiljøet.