Innledning

Klubbhåndboken (Fotballgruppen) skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslaget og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i idrettslaget (Fotballgruppen). Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Klubbhåndboken er utarbeidet av styret etter innspill fra utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. 

Klubbhåndbok skal revideres årlig, og ved. behov underveis i året. Sist revidert Januar 2023 – Fotballstyret er ansvarlig for løpende revidering. 

Klubbhåndboken er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, trenere, lagledere og dommere i idrettslaget vårt. 

Slagen IF historie

Slagen IF ble stiftet 11 Mai 1924. Foreningen har i alle år vært et av samlingspunktene i Nordre Slagen med stor betydning for lokalmiljøet. På våre historie sider kan man lese mer om vår historie.

Vår Historie

Slagen IF Fotball’s Visjon

Slagen skal ha det beste breddetilbudet for alle aktive fotballspillere i nærmiljøet.

våre verdier

Glede

Gjennom spilleglede hos barna ønsker vi å skape et engasjement i forhold til fotball og laget. Ikke bare hos spillerne, men også hos foreldre og familie

Engasjement

Et engasjert styre og foreldredrevne grupper og utvalg

Samspill

Aktivt samspill og samhold lagene imellom. Fremstå som en enhet og et fellesskap overfor den store” fotballfamilien”, overfor vårt nærmiljø og våre samarbeidspartnere

Holdninger

Fokus på god oppførsel, Respekt for dommeravgjørelser, Si nei til banning. Si nei til rasisme. Rett og slett FAIR PLAY!

Slagen Idrettsforening

Slagen Idrettsforening, fotballgruppen er organisert under Slagen Idrettsforening. Idrettsforeningens organisasjonsplan Kan leses her Fotballgruppen er en gruppe innad i Slagen Idrettsforening og følger således vedtektene som gjelder for idrettslaget og NIF’s lovnorm for idrettslag.

Fotballgruppen er organisert med eget gruppe styre, som håndterer daglig drift av fotballgruppen. Fotballgruppen har også eget org. nummer, budsjett (Godkjent av hovedstyret) og regnskap. Leder fotballstyret, er representert i hovedstyret. Medlemmer i gruppe styret engasjeres i verv, og styret består normalt sett av 6-8 personer, som deler på roller og oppgaver. 

Vedtekter Slagen Idrettsforening kan leses her. 

Fotballederkompetanse

Flertallet av fotballstyret (minimum 50%) skal til enhver tid ha gjennomført NFFs lederkurs Fotballeder 1. Alle medlemmer av styret skal gjennomføre dette, slik at man opprettholder krav også når noen går ut, og nye kommer til. Her vil vi bruke oversikten i FIKS og oppfordre de som ikke har gjennomført dette kurset til å melde seg på.

LES MER OM;

Medlemskap

LES MER OM;

Vårt tilbud

Slagen IF bruker SPOND som medlemssystem. I hovedsak brukes SPOND for all aktivitet og informasjonskanal innad i klubb. Informasjon som klubben må ha oversikt over på hvert enkelt medlem vil også legges i Spond. Basert på type informasjon vil dette være enten tilgjengelig for alle, eller tilgjengelig kun for klubb administratorer o.l. (Bla. Politiattest status)

Vår sportsplan og rekrutteringsplan som du finner under våre kvalitetsider beskriver hvordan vi som idrettslag og fotballgruppe arbeider for å sikre god aktiviteter for barn og ungdom i nærmiljøet. Hovedmålsetting for fotballen i Slagen IF er at vi skal tilby gode aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter og ambisjoner til barn og ungdom – jenter og gutter – som ønsker å spille fotball i klubben.

Klubben skal være en utviklingsorientert klubb som favner bredden, og samtidig har et attraktivt trenings- og kamptilbud til spillere som har ferdighetene og viljen til å satse.

Spillerovergang 

Alle som ønsker å spille fotball i Slagen IF er velkommen! Nye medlemmer som har vært aktiv i andre klubber, må først melde at dem gjør overgang til gammel klubb, før de kan aktivt spille i Slagen IF (Barn). Fra ungdomsalder, følger vanlig prosedyre for spilleroverganger i henhold til NFF sitt reglement. FIKS ansvarlig og medlemsansvarlig i Slagen har ansvar for den formelle delen av en overgang. Sportslig ledelse involveres ved behov. 

Spillere som ønsker å forlate Slagen IF kan gjøre det etter at alle økonomiske forpliktelser med klubben er fullført. Utmelding gjøres via lagleder, eller ved å kontakt medlemsansvarlig. medlem -at- slagenif “.”no

Private aktører

Slagen IF overlater det til hvert enkelt medlem og deres foresatte å bestemme om de vil delta på tilbud drevet av private aktører. Slagen IF tar avstand fra all aktivitet drevet av aktører som bryter med NFFs og NIFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.

Retningslinjer for reise/cup- deltagelse

Slagen IF oppfordrer alle lag i aldersbestemte klasser til å delta på cuper ved siden av ordinært seriespill. Det er sosialt og spennende for barna å reise på cup, gjerne flere lag; både gutter og jenter sammen. Dette bygger opp en god lagfølelse og styrker samholdet mellom spillerene og i foreldregruppen.

Slagen IF sine retningslinjer;

Slagen IF dekker lagpåmelding inntil det antall turneringer sportsplanen oppfordrer til per år i det aktuelle årskullet. Det oppfordres til å benytte turneringer som er gratis påmelding, spesielt på sommerhalvåret, der det er et godt utvalg.

De år Slagen IF arrangerer egen turnering, inngår denne i antallet og er obligatorisk for lagene.

Fra og med 10års alder kan laget delta på cuper som involverer overnatting (helg o.l.) Først året man fyller 12år kan det planlegges for større cuper, som Dana Cup, Norway Cup o.l.

Ved deltakelse på turneringer utenfor nærmiljø, kan laget søke om støtte for deler av reisekostnaden, for spillere/trenere/lagleder så lenge dette organiseres som et felles tiltak.

For overnattingscuper dekkes det inntil 2 A-kort per påmeldte lag i turneringen. I tillegg kan lagene søke klubben om støtte andre kostnader som f.eks. reise/overnatting for trener/reiseledelse o.l.

Ved overnatting skal voksne sove sammen med spillerne, og vedkommende skal ha søkt politi attest iht. rutine i god tid FØR gjennomføring av overnatting.

Enkelt spiller eller lagledelsen kan søke om kostnadsdekning for en enkelt spiller, som av sosiale/økonomiske hensyn vil ha behov for dette. Det er viktig for Slagen IF at alle får de samme mulighetene for å delta i vår aktivitet.

Dugnad – Det oppfordres der  egen andel benyttes, mellom hva klubben dekker, og de faktiske kostnadene, at deler eller hele denne summen betales ved dugnads arbeid. Gjerne dugnad som barna i riktig alder kan delta på. Dette er sosialt, og bygger opp en god lagfølelse og samhold mellom spillere og foreldregruppe. Slagen IF vil i stor grad basere eventuelt økonomisk støtte på innsats gjort ved dugnad. Klubb “matcher” inntekt gjort med dugnad opp til en avtalt sum. 

Økonomi – Plan for økonomistyring

Slagen IF Fotballgruppen er underordnet gruppe av foreningens hovedstyret, og følger som hovedregel de økonomiske prinsipper vedtatt av Årsmøte/Hovedstyret. Overordnet vedtekter finnes i  Slagen Idrettsforening’s vedtekter som kan leses her. 

Budsjett

Fotballstyret er ansvarlig for utarbeidelse av budsjett, dette blir formelt godkjent av hovedstyret.

Regnskap

Fotballgruppen fører eget regnskap i samarbeid med kasserer i hovedstyret. Styrets leder er ansvarlig for føring av regnskap, sammen med kasserer i fotballgruppen.

Økonomistyring og kontanthåndtering

Som hovedregel skal alle transaksjoner gjøres elektonisk ved bankoverføring, VIPPS, Spond og lignende, på konto og systemer eid og forvaltet av idrettsforeningen. Unntaksvis benyttes kontanter i kiosk og enkelt arrangement.

Kiosk ansvarlig har ansvar for håndtering av kontanter i kiosk. Kontanter begrenses til et minimum, og telles regelmessig.

Innbetaling av kontanter til bankkonto skjer direkte til Slagen IF bankkonto via SpareBank1 Filial Olsrød. Gjennomføring skal alltid gjøres av minimum 2 personer, og skriftlig dokumentasjon utarbeides,  sendes inn som bilag på www.slagenif.no/refusjon 

Det er ikke lov å benytte private bankkonti for oppbevaring av midler tilhørende idrettslaget, herunder inkludert lagmidler. 

Utlegg/Kvitteringer/Bilag o.l. skal fortløpende sendes inn uten unnødvendig oppholdt til styrets leder/kasserer fotballgruppen. Innsendelse gjøres via refusjon skjema på denne siden!

Lagkasse

Lagkonto opprettes etter behov, når lag begynner å få egne inntekter i forbindelse med dugnad til turneringer og lignende. Leder fotball/Kasserer fotballgruppen fører alle transaksjoner i regnskapet til gruppen. Saldo oversikt kan oversendes på forespørsel. 

Generelle retningslinjer for inntektsbringende arbeid

All inntektsbringende tiltak skal godkjennes av leder fotball og/eller fotball styret

Partneravtaler og sponsor arbeid:
1. Fotballstyret i tett samarbeid med hovedstyret i Slagen IF utarbeider, forvalter og godkjenner partner/sponsor samarbeid med nøringsliv og andre. 

2. For å ha en helhetlig kontroll styrer klubben alle rettigheter rundt arbeidet av sponsing av draktsett, klubb kolleksjon og salg av reklame anlegg og arrangement.

3. Lagene kan innhente sponsor i forbindelse med sin aktivitet. Forespørselen må godkjennes av leder fotball og/eller fotballstyret. Sponsor kan ikke være i direkte konflikt med våre hovedsponsorer, og profilering av sponsor skal avklares i forkant. 

Dugnader:
Eksterne dugnader: 

Slagen IF er positiv til engasjerte foreldre og støttespillere, og vi som klubb ønsker å spille på lag med de mange som bidrar til at barn og unge skal ha utstyr både til trening og kamp, eller midler til god aktivitet. Klubben har en rekke forpliktelser rundt avtalene som gjøre gjøres. Vi ønsker å være en koordinator og tilrettelegger. Dugnad skal godkjennes av leder fotball og/eller fotballstyret. All fakturering gjøres av Slagen IF. 

Det forventes at alle lag prioriterer klubbens dugnader før lagsdugand gjennomføres. 

Interne dugnader:
Dugnader arrangeres i regi av klubb som f.eks Salgsdugnad , Baszar, kiosk, turneringer, fotballskole og lotteri. 

Lotterier skal som hovedregel kun gjennomføres av klubben.