Formål

Hensikten med denne sportsplanen er å gi fotballgruppen, med lag, trenere, lagledere, spillere og foreldre et felles utgangspunkt for hvordan Slagen IF Fotball skal drives. Sportsplanen er fotballgruppens styringsdokument for holdninger, verdier og styring av trening og kamp.

Sportsplanen er kortfattet, og fungerer som et verktøy. Dette innebærer at det vil være forhold som ikke er omtalt i planen. Endringer/forbedringer meldes inn til sportslig utvalg. Dokumentet er levende, med 1 hoved revisjon hver kalender år.

Slagen IF Fotball’s Visjon

Slagen skal ha det beste breddetilbudet for alle aktive fotballspillere i nærmiljøet.

Våre verdier

Glede

Gjennom spilleglede hos barna ønsker vi å skape et engasjement i forhold til fotball og laget. Ikke bare hos spillerne, men også hos foreldre og familie

Engasjement

Et engasjert styre og foreldredrevne grupper og utvalg

Samspill

Aktivt samspill og samhold lagene imellom. Fremstå som en enhet og et fellesskap overfor den store” fotballfamilien”, overfor vårt nærmiljø og våre samarbeidspartnere

Holdninger

Fokus på god oppførsel, Respekt for dommeravgjørelser, Si nei til banning. Si nei til rasisme. Rett og slett FAIR PLAY!

Hovedmål

Hovedmålsetting for fotballen i Slagen IF er at vi skal tilby gode aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter og ambisjoner til barn og ungdom – jenter og gutter – som ønsker å spille fotball i klubben.

Klubben skal være en utviklingsorientert klubb som favner bredden, og samtidig har et attraktivt trenings- og kamptilbud til spillere som har ferdighetene og viljen til å satse.

Mål Barnefotball

Slagen IF Fotball skal stille lag i alle årskull i barnefotball. Det skal også minimum stilles 1 jentelag i hvert årskull. 

Mål Ungdomsfotball

Slagen IF skal stille lag i ungdomsfotballen, minimum til utgangen av ungdomsskolen – årskull G/J 16år

Klubbroller

Fotballstyret

Fotballstyret har det overordnede ansvaret i fotballgruppa, inkludert organisering, økonomi, og sportslig ledelse (sportsplanen).
De forskjellige rollene i Slagen finner man her.

Sportslig utvalg (SU) 

SU skal være et rådgivende og kontrollerende organ. Sportslig utvalg leder vil være en del av fotballstyret i Slagen IF. Et velfungerende samarbeid mellom Sportslig utvalg og styret er en forutsetning for en god sportslig utvikling av klubben. Medlemmer i SU utpekes av fotballstyret 1 år av gangen, og velges fra klubbens medlemmer, foreldre, trenere eller lagledere.

Det er ønskelig at Sportslig utvalg til enhver tid består av minimum 2 personer i tillegg til Sportslig leder. En med tilknytning til barnefotball, og en med tilknytning til ungdomsfotball.

SU har hovedansvar for utvikling og justering av sportsplanen til fotballgruppen. Endringer skal godkjennes av styret. 

Enhver kan melde inn problemstillinger og utfordringer til SU, som så vil behandle henvendelsen og innstille/fremme saken for fotballstyret. Etter behov/vedtak vil så sportsplanen bli oppdatert.

BARNEFOTBALL

RETNINGSLINJER PR. ÅRSTRINN/SPILLFORM

Tema

3v3 - 6-7år

5v5 - 8-9år

7v7 - 10-11år

9v9 - 12 år

Treningsmengde

1 økt a’ 1time

1-2 økter a’ 1 til 1,5time

2 økter a’ 1,5time + 1 frivillig økt ekstra

2 økter a’ 1,5time + 1 frivillig økt ekstra

Mål

Fotballglede, lek med ball, sosiale

Fotballglede, utvikle ferdigheter, lek og moro, sosiale

Fotballglede og forståelse, samspill,
ferdigheter, sosialt og moro

Fotballglede og forståelse, samspill, ferdigheter,
sosialt og moro – forberede til ungdom.

Innhold

Se treningskort - vedlegg

Se treningskort - vedlegg

Se treningskort - vedlegg

Se treningskort - vedlegg

Trenerkompetanse

Minimum 1 trener Grasrot del 1 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Minimum 1 trener Grasrot del 1+2 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Minimum 1 trener Grasrot del 1+2+3 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Minimum 1 trener Grasrot del 1+2+3+4 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Kamper

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og lik spilletid for alle.

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og tilnærmet lik spilletid for alle.

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og tilnærmet lik spilletid for alle – fordelt over en sesong.

Fra 10års alderen fordrer dette at spiller viser interesse, og møter regelmessig på treninger, for å kunne forvente like mye spilletid som dem som legger ned mye tid i aktiviteten.

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og tilnærmet lik spilletid for alle – fordelt over en sesong.Fra 10års alderen fordrer dette at spiller viser interesse, og møter regelmessig på treninger, for å kunne forvente like mye spilletid som dem som legger ned mye tid i aktiviteten.

Lagpåmelding

Påmelding hensyntar kun antall spillere.

Påmelding hensyntar kun antall spillere – ingen nivå. Evt. hospitering må hensyntas for spillerbelastning.

Påmelding hensyntar antall spillere, og nivå på gruppen som helhet. Alle lag meldes på samme nivå (A, B, C)

Evt. hospitering må hensyntas for spillerbelastning.

Påmelding hensyntar antall spillere, og nivå på gruppen som helhet. Lagene kan differensieres på nivå (A, B, C) – Alle spillere skal ha mulighet til å prøve seg på forskjellig nivå.

Evt. hospitering må hensyntas for spillerbelastning.

Turneringer

Minimum 1 vår, og 1 høst utover
NFF sine aktivitetsturneringer
Organisering av lag i turneringer,
følger samme prinsipper som øvrig
drift av gruppen.

Minimum 1 vår, og 1 høst utover
seriespill. Oppfordres til minimum 3
ila. Året.
Organisering av lag i turneringer,
følger samme prinsipper som øvrig
drift av gruppen.

Minimum 3 turneringer i året utover
seriespill.
Åpning for overnatting
Organisering av lag i turneringer, følger
samme prinsipper som øvrig drift av
gruppen.

Minimum 3 turneringer i året utover seriespill.
Åpning for overnatting
Organisering av lag i turneringer, følger samme
prinsipper som øvrig drift av gruppen. Det er rom
for her at, ut fra differensiering får ulike tilbud. Det
skal likevel ikke gjøres aktivitet, som går ut over
bredden i laget.

Teknikktrening

Lørdager – frivillig tilbud til alle fra 8-
12år.

Lørdager – frivillig tilbud til alle fra 8-
12år.

Lørdager – frivillig tilbud til alle fra 8-
12år.

Treningsavtaler/Hospitering

Slagen IF oppfordrer til, og skal legge til rette for treningsavtaler/hospiteringsavtaler med trinnet over. Det skal gjennomføres i dialog med sportslig utvalg. Alle avtaler bør som utgangspunkt være dannet med en gruppe spillere som har motivasjonen, modenheten til å utfordres opp. Ferdigheter skal i mindre grad telle, men det er viktig at forutsetningene her er tilstrekkelig for at spiller kan få en god opplevelse.

Trenere er ansvarlig for å nominere spillere til hospitering. Listen skal jevnlig vurderes, og det skal være i tett dialog med den enkelte spillers foresatte. Det er ikke tillatt å spille opp, uten at dette er forankret hos trenere og SU.

Samarbeid på tvers av klubber skal opp til vurdering i begge klubbers Sportslige Utvalg.

En spiller som inngår i trening/hospiteringsavtaler skal følge sitt eget års trinn, og ha sin hovedaktivitet der. Deltagelse på andre nivå, SKAL IKKE gå på bekostning av eget årstrinn.

Retningslinjer for hospiteringstrening når det kommer forespørsler fra klubbene i Toppfotball (akademilag).

Målet for Slagen IF vil alltid være å prøve og skape gode utviklingsarenaer for spillerne i klubben, men også legge til rette for de som har et behov ut over det tilbudet Slagen som klubb kan tilby. De spillere som har et ønske om, og et behov for, mer utfordring og stimuli for å utvikle seg ytterlige, skal kunne få muligheten til det mens de likevel fortsetter å være en del av Slagen IF.

Hospiteringstrening er sårbart for mange småklubber og lag, og kan potensielt være en medvirkende årsak til både friksjon og frustrasjon innad i en spillergruppe. Det er ikke ubetinget positivt for kjemien i en gruppe at en eller flere spillere trener med andre lag fremfor sitt eget. Man må også være klar over at det vil kunne gå ut over nivået og kvaliteten på lagets egne fellestreninger dersom mange av de mest øvede spillerne glimrer med sitt fravær. Samtidig er det jo et paradoks at det kan være nettopp denne type tilpasningen og ekstratilbud som er den avgjørende faktoren og gjør at de mest øvede spillerne velger å fortsette i Slagen IF. 

Noen overordnede føringer fra klubben:

 • Hospiteringstrening til andre klubber er tillatt.
 • All hospitering, skal skje i samråd med klubbens intensjoner og retningslinjer.
 • Kullets hovedtrener(e) skal som et minimum tas med i beslutningene vedrørende ekstratilbudet.
 • Det skal alltid, og uten unntak, foreligge en formell/skriftlig avtale mellom begge parter. (SU til SU / Klubb til klubb).
 • Treninger i regi av egen klubb vil alltid komme først, og hospitering til akademilag og evt andre klubber  skal som en hovedregel komme som et ekstratilbud til lagets egne treninger.
 • I årganger hvor det generelle nivået er lavt kan man gjøre unntak for å legge til rette for enkeltspillere med særskilt behov dersom man ser at det vil gagne lag og klubb på sikt.
 • I årganger med høyt til meget høyt ferdighetsnivå, og mange ambisiøse spillere, er det viktig at eventuelle hospiteringstreninger skjer i god dialog med kullets hovedtrener(e). På den måten kan man enes om hvilke dager hospitering kan og evt. bør foregå. Man vil da lettere kunne sørge for å opprettholde de gode treningsgruppene og holde treningsgruppa mest mulig samlet på feltet.
Differensiering/Jevnbyrdighet

I barnefotballen skal det ikke forekomme «topping» av lag! Slagen IF sine årskull i barnefotballen der det er flere enn 1 lag, skal lagene inndeles slik at lagene er jevnt gode, og påmeldes riktig nivå. Nivå gjelder kun fra 10år og oppover.

Avvik fra å melde lagene opp på samme nivå, skal være i dialog med SU. Videre skal SU eller FIKS ansvarlig legge begrunnelse fram for kretsen. Som utgangspunkt er dette ikke en mulighet.

Differensiering i kamp og trening

Det skilles på organisatorisk differensiering (Gruppe inndeling basert på ferdigheter og mål for øvelsen), og pedagogisk differensiering (Øvelser som tilrettelegges ut fra den enkeltes ferdighetsnivå). Huskeregel for god differensiering: 1/3 Aktivitet med bedre spillere, 1/3 med like gode spillere, 1/3 mindre øvet spillere. I Barnefotball er utgangspunktet kun pedagogisk differensiering.

I Slagen IF skal man drifte spillergruppen som en enhet i barnefotballen.

Differensiering og dens funksjon skal være tema mellom SU – trenere – foresatte – spiller. Differensiering og dens intensjoner skal gjøres godt kjent blant alle impliserte, ikke minst foreldre/spillergruppen det gjelder.

Utviklingslag

I årskull med tilstrekkelig antall spillere – vil gruppen kunne gi et ekstra tilbud for de mest motiverte og ivrige spillerne – med å melde på et utviklingslag i årsklassen over. Dette er et ekstra tilbud utover spill i egen klasse, og må vurderes nøye før tiltak iverksettes.

Det er en forutsetning at spiller følger basislag i egen årsklasse, og at gruppen som spiller på utviklingslaget i løpet av en sesong (Vår eller høst) skal bestå av ca. dobbel lagstørrelse ut fra spillform (i 7v7 vil det si 14 spillere). Det vil ikke være lik spilletid for alle, men spiller tatt ut til kamp skal spille minimum 1/3 av kampen. 

Fra barne- til ungdomsfotballen

For å få til en myk og god overgang for 12 åringene fra barnefotball til ungdsomsfotball er det viktig å starte denne prosessen tidlig. Det må for hvert årskull legges en plan av trenere, lagleder, SU/Styret – for å sikre et best mulig tilbud for alle inn i ungdomsfotballen, for «Flest mulig, lengst mulig».

Ekstra viktig å fokusere på differensiering av aktiviteten ift. interesse, ferdigheter og modning, samt først og fremst fokusere på å skape gode opplevelser på og utenfor fotballbanen for ALLE som vil spille fotball! Det er store endringer som skjer hos barn i denne alderen, på mange andre arenaer enn fotballen.

Landslagsskolen

NFFs Landslagsskole er broen mellom klubbene våre og de aldersbestemte landslagene. Det starter som regel med treninger for noen få selekterte spillere høsten det året barna fyller 12 år. (Bylag i Vestfold fotballkrets)

Nominasjon til bylag gjøres av trenerene i det enkelte lag. Det skal skriftlig dokumenteres iht. mal fra kretsen. Det skal minimum være 2 trenere som nominerer spillere. Ved usikkerhet, rådføres SU. Det er viktig at Slagen IF er aktiv på alle arenaer rundt landslagsskolen, og sikrer våre bidrag inn.

Deltakelse/Hospitering for toppklubber som spiller regionale og nasjonale serier

Dersom en eller flere spillere i Slagen IF blir tatt ut og får anledning til å representere en toppklubb i regional eller nasjonal sammenheng, skal dette tillates så fremt det ikke går ut over klubben/laget. Spillerens hovedtrener skal til en hver tid vurdere deltakelsen opp i mot spillerens totalbelastning og den økte skaderisikoen dette potensielt kan medføre. Dersom et arrangement i regi av Toppfotballen kolliderer med et arrangement klubben og laget har planlagt, er det til syvende og sist hovedtrener på gjeldende kull som har siste ordet.

UNGDOMSFOTBALL

RETNINGSLINJER PR. ÅRSTRINN/SPILLFORM

Tema

9v9 - 13år

11v11 - 14-17 år

Treningsmengde

3 økter a’ 1,5time + 1 frivillig økt ekstra

3 økter a’ 1,5time + 1 frivillig økt ekstra

Mål

Fotballglede, gode holdninger, ferdighetsutvikling, relasjonell og strukturelle ferdigheter, medbestemmelse

Fotballglede, gode holdninger, ferdighetsutvikling, relasjonell og strukturelle ferdigheter, medbestemmelse

Innhold

Utgangspunkt i NFF sin øvelse bank for ungdom 13-17år.

Utgangspunkt i NFF sin øvelse bank for ungdom 13-17år.

Trenerkompetanse

Minimum 2 trener med grasrottrener delkurs 1+2+3+4. Det settes som mål at alle trenere gjennomfører disse kursene. Alle trenere skal ha fotballtrenerkompetanse.

Minimum 2 trener med grasrottrener delkurs 1+2+3+4. Det settes som mål at alle trenere gjennomfører disse kursene. Alle trenere skal ha fotballtrenerkompetanse.

Kamper

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, og tilnærmet lik spilletid i løpet av sesongen. Tilnærmet lik håndteres med spill på forskjellige nivåer (Differensiering)

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, og tilnærmet lik spilletid i løpet av sesongen. Tilnærmet lik håndteres med spill på forskjellige nivåer (Differensiering)

Lagpåmelding

Påmelding ut ifra gruppens ferdighetsnivå, og med flere lag kan påmelding differensieres. Vurderes av trenere og SU. Best mulig tilbud til alle.

Påmelding ut ifra gruppens ferdighetsnivå, og med flere lag kan påmelding differensieres. Vurderes av trenere og SU. Best mulig tilbud til alle.

Turneringer

Mål om 1 større turnering årlig (overnatting m/ lengre reise)

Oppfordres til å delta på lokale turneringer resten av året. Viktigste er spiller involvering – hva ønsker årskullet selv?

Mål om 1 større turnering årlig (overnatting m/ lengre reise)

Oppfordres til å delta på lokale turneringer resten av året. Viktigste er spiller involvering – hva ønsker årskullet selv?

Teknikktrening

Teknikktrening Lørdager

Teknikktrening Lørdager

Treningsavtaler/Hospitering

Slagen IF oppfordrer til, og skal legge til rette for treningsavtaler/hospiteringsavtaler med trinnet over. Det skal gjennomføres i dialog med sportslig utvalg. Alle avtaler bør som utgangspunkt være dannet med en gruppe spillere som har motivasjonen, modenheten til å utfordres opp. I ungdomsfotballen vil ferdigheter i større grad telle.

Trenere er ansvarlig for å nominere spillere til hospitering. Listen skal jevnlig vurderes, og det skal være i tett dialog med den enkelte spillers foresatte. Det er ikke tillatt å spille opp, uten at dette er forankret hos trenere og SU.

Samarbeid på tvers av klubber skal opp til vurdering i begge klubbers Sportslige Utvalg.

En spiller som inngår i trening/hospiteringsavtaler skal følge sitt eget årstrinn, og ha sin hovedaktivitet der. Deltagelse på andre nivå, SKAL IKKE gå på bekostning av trening med eget årstrinn.

Differensiering/Jevnbyrdighet

I ungdomsfotballen vil det i større grad gjøres differensieringer organisatorisk, så vel som pedagogisk. Differensiering i kamp og trening. Det skilles på organisatorisk differensiering (Gruppeinndeling basert på ferdigheter og mål for øvelsen), og pedagogisk differensiering (Øvelser som tilrettelegges ut fra den enkeltes ferdighetsnivå). Huskeregel for god differensiering: 1/3 Aktivitet med bedre spillere, 1/3 med like gode spillere, 1/3 mindre øvet spillere.

Differensieringen skal følgende disse fire parametere: treningsoppmøte, treningsvilje, holdninger og ferdigheter. Å dele inn kun basert på ferdigheter bør unngås. I Slagen IF skal man ha som mål å drifte spillergruppen som en enhet så langt det lar seg gjøre også i ungdomsfotballen.

Differensiering og dens funksjon skal være tema mellom SU – trenere – foresatte – spiller. Differensiering og dens intensjoner skal gjøres godt kjent blant alle impliserte, ikke minst foreldre/spillergruppen det gjelder.

Igjennom en sesong skal alle ha tilnærmet lik spilletid, oppleve å starte kamper/omganger, og avslutte kamper/omganger. Regulering av spilletid skjer på de til enhver tid påmeldte lag, med nøye planlegging av uttak til kamper. Hvert årskull i ungdomsfotball skal før hver sesong kunne dokumentere/presentere en plan for SU/Styret for hvordan dette skal håndteres.

Spillerinvolvering

Trenerne/lederne/klubben bestemmer det meste av opplegget på trening, i kamp og sosialt/miljømessig. Ofte samsvarer dette med det spillerne ønsker. Men det er deres trening, deres kamp og deres lag! Derfor ønsker vi å vite hva spillerne synes er viktig når det gjelder treninger, kamper og miljøet i gruppa.

 • 1 til 1 spillersamtale mellom spiller og trenere før hver sesong – Trening / Kamp / Sosialt 
 • Spillergruppen – «Hvordan vil vi ha det?» 1-3 punkt per tema – Trening / Kamp / Sosialt

KOMPETANSEPLAN SPORT

Oppdatert oversikt over kompetanse ligger på Fotball.no/FIKS sin oversikt. FIKS ansvarlig og trenerveileder gjennomgår denne årlig. 

Barnefotball

Vi ønsker at hovedtrenere skal gjennomføre Grasrottrenerkurset i løpet av sin tid som trener i barnefotballen. Øvrige trenere og kontaktpersoner for lagene oppfordres også til å delta, for å skape et best mulig fagmiljø rundt hvert lag.

Vi har satt opp følgende utviklingstrapp for barnefotball:
• Grasrottrener del 1 – Senest det året spillere fyller 7 år
• Grasrottrener del 2 – Senest det året spillere fyller 8 år
• Grasrottrener del 3 – Senest det året spillere fyller 10 år
• Grasrottrener del 4 – Senest det året spillere fyller 12 år

Ungdomsfotball- og seniorfotball

• Alle hovedtrenere for våre ungdoms- og seniorlag skal ha gjennomført hele
Grasrottrenerkurset, altså delkurs 1-4.
• For en trener som følger et lag gjennom barnefotballen vil dette automatisk være tilfellet gjennom vår utviklingstrapp.
• For trenere som blir rekruttert utover dette, vil vi oppfordre til å ta hele
Grasrottrenerkurset i løpet av det første kalenderåret.

Kompetanseheving fotball

• Vår trenerveileder eller veileder fra krets holder delkurs av Grasrottrenerkurset årlig.
• Alle trenere for de relevante lagene blir invitert på kurs. 
• Gjennom kompetanseoversikt i FIKS blir trenere som mangler ønsket kompetanse invitert til de riktige kursene.

Alle ledere innenfor sport oppfordres til å gjennomføre NFF’s Fotballeder kurs 1

Hjemmekampen

For å skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i klubbens regi, både seriekamper og turneringer, skal klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier.

Slagen IF skal være kjent for at det er gøy å komme til oss! For å styrke klubbens omdømme skal vi bestrebe å ha gode rammer rundt kampene.

Alle hjemmelag skal ALLTID stille med minimum en kampvert. Les mer om rollen her, KAMPVERT. Det er lagleder i hvert lag, som er ansvarlig for at kampvert settes opp.

I større arrangement/turneringer i regi klubb, skal det være flere kampverter og alle besøkende skal føle seg ivaretatt. Organiseringen av kampverter blir her ivaretatt av turneringsledelsen. 

Fair Play møte; i forkant av kamp er det viktig at det gjennomføres et Fair Play møte mellom dommer, lagleder og trener. Dette gjør at de involverte blir litt kjent og man kan bli enig om fortolkning av regler og rammer for kamp. Det kan også medføre at terskelen for munnbruk og ufinheter heves- som igjen medfører til en bedre opplevelse for alle involverte. Mal for Fair Play møte kan man finne her; Fair Play i forkant av kamp

-Banestørrelser og spilletid;

-Etter kamp gjennomføres fair play hilsen. Man takker for denne gang, ønsker motstanderlaget velkommen tilbake og vel hjem.

Dommerutvikling

Dommeren er helt avgjørende for at kampen kan spilles. Ingen dommer, ingen kamp!  I Slagen IF skal det arbeides for at aktive spillere i ungdomsfotballen, skolerer seg til dommer for barnefotballen – klubbdommer. 

Les om dommeransvarlig her.

Rekruttering

Klubben har som mål å rekruttere nye dommere hvert år og beholde så mange dommere som mulig. Alle spillere i klubben tar klubbdommerkurs det året de fyller 12 år, i tillegg skal det alltid rekrutteres/tilby klubbdommerkurs hos dem som ønsker det på et senere tidspunkt. Man trenger ikke være aktiv fotballspiller i klubben, for å bli dommer i Slagen IF. Alle foresatte, voksne barn og/eller ungdom i vårt nærmiljø skal klubben legge til rette for.

Hoved rekrutteringen vil være årskull som fyller 12år (et år før ungdomsfotball). De som tar kurset vil gradvis innføres i dommeroppdrag, og vil først starte med de yngste. 3v3 og 5v5 fotball. Slagen skal aktivt informere om når kurs avholdes, slik at andre i vårt nærmiljø som ønsker å starte som dommer, får like muligheter. Slagen IF dekker alle kostnader ved kurs.
Kurs settes opp før sesong start hvert år.

Oppfølging

Vår dommeransvarlig følger opp alle dommere i etterkant av gjennomført klubbdommerkurs i tett samarbeid med lagledelse i dommers eget lag, og i lag som vil benytte seg av dommere. Alle dommere skal kjenne til hvem og hvordan de kan kontakte hvis de har spørsmål. Oppfølging under kamp vil være lagleder, trenere og Fair Play vert i hver enkelt kamp

Dommere, som selv er aktiv i eget lag skal oppmuntres av trenere/lagledelsen til å delta som dommer, selv der dette avogtil vil være i konflikt med eget treningsopplegg. Trenere/lagledelse skal legge til rette for dette.

Dommere som trives med oppgaven, og vil videreutvikle seg som dommere, skal få mulighet til dette. Slagen IF skal arbeide for at det hvert år er klubbdommere som ønsker seg videre, og får mulighet til å ta rekrutteringsdommer kurs. Slagen IF dekker alle kostnader ved disse kursene.

I forbindelse med årlig klubbdommer kurs for 12års klassen, skal Slagen legge opp til at dette kurset avsluttes med et Dommer Forum med eksisterende dommere, og nye dommere. Dette for å diskutere veien videre for alle, erfaringsutveksling og oppfriskning.

Utstyr og trening

Alle som tar klubbdommerkurs får tildelt dommerdrakt/t-skjorte, dommerfløyte og krone/mynt ved endt kurs fra klubben. Rekrutteringsdommere og oppover, dekker klubben dommer drakt, shorts, sokker, fløyte, mynt og rødt/gult kort. («Dommerpakke)

Avvik Sportsplan

Sportslig ledelse og fotballstyret skal følge opp implementeringen av sportsplanen for Slagen Idrettsforening (SIF) gjennom årlige evalueringer og justeringer der det er nødvendig.

 1. Dersom det oppstår avvik fra sportsplanen, skal sportslig ledelse og fotballstyret først prøve å løse problemet internt i klubben ved å drøfte og analysere årsaken til avviket og finne løsninger på det.

 2. Hvis det ikke er mulig å løse problemet internt, kan sportslig ledelse og fotballstyret vurdere å involvere andre aktører, som Norges Fotballforbund (NFF) eller klubbrådgiveren, for å få hjelp til å finne løsninger på avviket.

 3. Sportslig ledelse og fotballstyret skal sørge for å holde medlemmene og andre interessenter informert om håndteringen av avviket, og sikre at alle føler seg hørt og tatt med på råd i prosessen.

 4. Sportslig ledelse og fotballstyret skal føre en protokoll over alle avvik og håndteringen av dem, slik at det blir enkelt å følge opp og lære av erfaringene i fremtiden. 

 5. Sportslig ledelse og fotballstyret skal justere sportsplanen på de punkter man finner det relevant, for å unngå like problemstillinger senere. 
 6. Sportslig ledelse og fotballstyret skal sørge for at alle avvik blir håndtert på en skikkelig og rettferdig måte, og at det tas nødvendige tiltak for å forhindre at slike avvik skjer igjen.

Rutiner for oppfølging av tilbakemeldinger og sanksjoner fra krets

Sportslig Leder har ansvaret for respons, reaksjon og oppfølgning av tilbakemeldinger og sanksjoner fra krets. Dette kan delegeres til trenerteamet om det er hensiktsmessig. Trenerteamet samt SU skal informeres ved tilbakemeldinger og sanksjoner fra krets.