Formål

Hensikten med denne sportsplanen er å gi fotballgruppen, med lag, trenere, lagledere, spillere og foreldre et felles utgangspunkt for hvordan Slagen IF Fotball skal drives. Sportsplanen er fotballgruppens styringsdokument for holdninger, verdier og styring av trening og kamp.

Sportsplanen er kortfattet, og fungerer som et verktøy. Dette innebærer at det vil være forhold som ikke er omtalt i planen. Endringer/forbedringer meldes inn til sportslig utvalg. Dokumentet er levende, med 1 hoved revisjon hver kalender år.

Slagen IF Fotball’s Visjon

Slagen skal ha det beste breddetilbudet for alle aktive fotballspillere i nærmiljøet.

Våre verdier

Glede

Gjennom spilleglede hos barna ønsker vi å skape et engasjement i forhold til fotball og laget. Ikke bare hos spillerne, men også hos foreldre og familie

Engasjement

Et engasjert styre og foreldredrevne grupper og utvalg

Samspill

Aktivt samspill og samhold lagene imellom. Fremstå som en enhet og et fellesskap overfor den store” fotballfamilien”, overfor vårt nærmiljø og våre samarbeidspartnere

Holdninger

Fokus på god oppførsel, Respekt for dommeravgjørelser, Si nei til banning. Si nei til rasisme. Rett og slett FAIR PLAY!

Hovedmål

Hovedmålsetting for fotballen i Slagen IF er at vi skal tilby gode aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter og ambisjoner til barn og ungdom – jenter og gutter – som ønsker å spille fotball i klubben.

Klubben skal være en utviklingsorientert klubb som favner bredden, og samtidig har et attraktivt trenings- og kamptilbud til spillere som har ferdighetene og viljen til å satse.

Mål Barnefotball

Slagen IF Fotball skal stille lag i alle årskull i barnefotball. Det skal også minimum stilles 1 jentelag i hvert årskull. 

Mål Ungdomsfotball

Slagen IF skal stille lag i ungdomsfotballen, minimum til utgangen av ungdomsskolen – årskull G/J 16år

Klubbroller

Fotballstyret

Fotballstyret har det overordnede ansvaret i fotballgruppa, inkludert organisering, økonomi, og sportslig ledelse (sportsplanen).

Sportslig utvalg (SU) (1 rep. Styre)

SU skal være et rådgivende og kontrollerende organ. En representant fra Sportslig utvalg har møterett på alle styremøter, og et velfungerende samarbeid mellom Sportslig utvalg og styret er en forutsetning for en god sportslig utvikling av klubben. Medlemmer i SU utpekes av fotballstyret 1 år av gangen, og velges fra klubbens medlemmer, foreldre, trenere eller lagledere.

Det er ønskelig at Sportslig utvalg til enhver tid består av minimum 2 personer. En med tilknytning til barnefotball, og en med tilknytning til ungdomsfotball.

Enhver kan melde inn problemstillinger og utfordringer til SU, som så vil behandle henvendelsen og innstille/fremme saken for fotballstyret. Etter behov/vedtak vil så sportsplanen bli oppdatert.

Trenerveileder

Trenerveileder vil har rollen som kontaktpunkt for trenerne rundt faglige spørsmål, hjelp og veiledning, samt koordinering av kompetanseutvikling for trenerne. Trenerveileder følger opp og sørger for at trenerne kan delta på kompetansehevende kurs o.l.

Trenerveiledere i Slagen IF vil som hovedregel være de 2 representantene i SU

Fair Play ansvarlig (Styre)

Ansvarlig for å etablere, vedlikeholde og gjennomføre gode Fair Play tiltak i idrettslaget. Ivareta dialog, samt samhandling mot NFF rundt Fairplay.

Rekrutteringsansvarlig (Styre)

Ansvarlig for oppstart av nye årskull, samt ivareta etablerte lag sine behov for aktiv rekrutering og organisk rekrutering.

Les mer om rekruttering i Slagen IF – HER

Dommeransvarlig (Styre)

Ansvarlig for å følge opp alle dommere i idrettslaget. I hovedsak klubbdommere. Ansvarlig for å kurse opp/rekruttere nye barnefotball dommere fra årsklassen 12år.

Aktive roller i lagene

Roller i de enkelte lagene kan leses mer om under siden Roller

*
Styre i Slagen IF ivaretar i all hovedsak øvrige administrative roller. Se øvrig dokumentasjon som f.eks. klubbhåndbok m/ organisasjonsplan.

BARNEFOTBALL

RETNINGSLINJER PR. ÅRSTRINN/SPILLFORM

Tema

3v3 - 6-7år

5v5 - 8-9år

7v7 - 10-11år

9v9 - 12 år

Treningsmengde

1 økt a’ 1time

1-2 økter a’ 1 til 1,5time

2 økter a’ 1,5time + 1 frivillig økt ekstra

2 økter a’ 1,5time + 1 frivillig økt ekstra

Mål

Fotballglede, lek med ball, sosiale

Fotballglede, utvikle ferdigheter, lek og moro, sosiale

Fotballglede og forståelse, samspill,
ferdigheter, sosialt og moro

Fotballglede og forståelse, samspill, ferdigheter,
sosialt og moro – forberede til ungdom.

Innhold

Se treningskort - vedlegg

Se treningskort - vedlegg

Se treningskort - vedlegg

Se treningskort - vedlegg

Trenerkompetanse

Minimum 1 trener Grasrot del 1 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Minimum 1 trener Grasrot del 1+2 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Minimum 1 trener Grasrot del 1+2+3 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Minimum 1 trener Grasrot del 1+2+3+4 Mål at alle trenere innehar trener nivå.

Kamper

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og lik spilletid for alle.

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og tilnærmet lik spilletid for alle.

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og tilnærmet lik spilletid for alle – fordelt over en sesong.

Fra 10års alderen fordrer dette at spiller viser interesse, og møter regelmessig på treninger, for å kunne forvente like mye spilletid som dem som legger ned mye tid i aktiviteten.

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, med rullerende posisjoner og tilnærmet lik spilletid for alle – fordelt over en sesong.Fra 10års alderen fordrer dette at spiller viser interesse, og møter regelmessig på treninger, for å kunne forvente like mye spilletid som dem som legger ned mye tid i aktiviteten.

Lagpåmelding

Påmelding hensyntar kun antall spillere.

Påmelding hensyntar kun antall spillere – ingen nivå. Evt. hospitering må hensyntas for spillerbelastning.

Påmelding hensyntar antall spillere, og nivå på gruppen som helhet. Alle lag meldes på samme nivå (A, B, C)

Evt. hospitering må hensyntas for spillerbelastning.

Påmelding hensyntar antall spillere, og nivå på gruppen som helhet. Lagene kan differensieres på nivå (A, B, C) – Alle spillere skal ha mulighet til å prøve seg på forskjellig nivå.

Evt. hospitering må hensyntas for spillerbelastning.

Turneringer

Minimum 1 vår, og 1 høst utover
NFF sine aktivitetsturneringer
Organisering av lag i turneringer,
følger samme prinsipper som øvrig
drift av gruppen.

Minimum 1 vår, og 1 høst utover
seriespill. Oppfordres til minimum 3
ila. Året.
Organisering av lag i turneringer,
følger samme prinsipper som øvrig
drift av gruppen.

Minimum 3 turneringer i året utover
seriespill.
Åpning for overnatting
Organisering av lag i turneringer, følger
samme prinsipper som øvrig drift av
gruppen.

Minimum 3 turneringer i året utover seriespill.
Åpning for overnatting
Organisering av lag i turneringer, følger samme
prinsipper som øvrig drift av gruppen. Det er rom
for her at, ut fra differensiering får ulike tilbud. Det
skal likevel ikke gjøres aktivitet, som går ut over
bredden i laget.

Teknikktrening

Lørdager – frivillig tilbud til alle fra 8-
12år.

Lørdager – frivillig tilbud til alle fra 8-
12år.

Lørdager – frivillig tilbud til alle fra 8-
12år.

Treningsavtaler/Hospitering

Slagen IF oppfordrer til, og skal legge til rette for treningsavtaler/hospiteringsavtaler med trinnet over. Det skal gjennomføres i dialog med sportslig utvalg. Alle avtaler bør som utgangspunkt være dannet med en gruppe spillere som har motivasjonen, modenheten til å utfordres opp. Ferdigheter skal i mindre grad telle, men det er viktig at forutsetningene her er tilstrekkelig for at spiller kan få en god opplevelse.

Trenere er ansvarlig for å nominere spillere til hospitering. Listen skal jevnlig vurderes, og det skal være i tett dialog med den enkelte spillers foresatte. Det er ikke tillatt å spille opp, uten at dette er forankret hos trenere og SU.

Samarbeid på tvers av klubber skal opp til vurdering i begge klubbers Sportslige Utvalg.

En spiller som inngår i trening/hospiteringsavtaler skal følge sitt eget års trinn, og ha sin hovedaktivitet der. Deltagelse på andre nivå, SKAL IKKE gå på bekostning av eget års trinn.

Differensiering/Jevnbyrdighet

I barnefotballen skal det ikke forekomme «topping» av lag! Slagen IF sine årskull i barnefotballen der det er flere enn 1 lag, skal lagene inndeles slik at lagene er jevnt gode, og påmeldes riktig nivå. Nivå gjelder kun fra 10år og oppover.

Avvik fra å melde lagene opp på samme nivå, skal være i dialog med SU. Videre skal SU eller FIKS ansvarlig legge begrunnelse fram for kretsen. Som utgangspunkt er dette ikke en mulighet.

Differensiering i kamp og trening

Det skilles på organisatorisk differensiering (Gruppe inndeling basert på ferdigheter og mål for øvelsen), og pedagogisk differensiering (Øvelser som tilrettelegges ut fra den enkeltes ferdighetsnivå). Huskeregel for god differensiering: 1/3 Aktivitet med bedre spillere, 1/3 med like gode spillere, 1/3 mindre øvet spillere. I Barnefotball er utgangspunktet kun pedagogisk differensiering.

I Slagen IF skal man drifte spillergruppen som en enhet i barnefotballen.

Differensiering og dens funksjon skal være tema mellom SU – trenere – foresatte – spiller. Differensiering og dens intensjoner skal gjøres godt kjent blant alle impliserte, ikke minst foreldre/spillergruppen det gjelder.

Utviklingslag

I årskull med tilstrekkelig antall spillere – vil gruppen kunne gi et ekstra tilbud for de mest motiverte og ivrige spillerne – med å melde på et utviklingslag i årsklassen over. Dette er et ekstra tilbud utover spill i egen klasse, og må vurderes nøye før tiltak iverksettes.

Det er en forutsetning at spiller følger basis lag i egen årsklasse, og at gruppen som spiller på utviklingslaget skal iløpet av en sesong (Vår eller høst) bestå av ca. dobbel lag størrelse ut fra spill form (i 7v7 vil det si 14 spillere). Det vil ikke være lik spilletid for alle, men spiller tatt ut til kamp skal spille minimum 1/3 av kampen. 

Fra barne- til ungdomsfotballen

For å få til en myk og god overgang for 12 åringene fra barnefotball til ungdsomsfotball er det viktig å starte denne prosessen tidlig. Det må for hvert årskull legges en plan av trenere, lagleder, SU/Styret – for å sikre et best mulig tilbud for alle inn i ungdomsfotballen, for «Flest mulig, lengst mulig».

Ekstra viktig å fokusere på differensiering av aktiviteten ift. interesse, ferdigheter og modning, samt først og fremst fokusere på å skape gode opplevelser på og utenfor fotballbanen for ALLE som vil spille fotball! Det er store endringer som skjer hos barn i denne alderen, på mange andre arenaer enn fotballen.

Landslagsskolen

NFFs Landslagsskole er broen mellom klubbene våre og de aldersbestemte landslagene. Det starter som regel med treninger for noen få selekterte spillere høsten det året barna fyller 12 år. (Bylag i Vestfold fotballkrets)

Nominasjon til bylag gjøres av trenerene i det enkelte lag. Det skal skriftlig dokumenteres iht. mal fra kretsen. Det skal minimum være 2 trenere som nominerer spillere. Ved usikkerhet, rådføres SU. Det er viktig at Slagen IF er aktiv på alle arenaer rundt landslagsskolen, og sikrer våre bidrag inn.

UNGDOMSFOTBALL

RETNINGSLINJER PR. ÅRSTRINN/SPILLFORM

Tema

9v9 - 13år

11v11 - 14-17 år

Treningsmengde

3 økter a’ 1,5time + 1 frivillig økt ekstra

3 økter a’ 1,5time + 1 frivillig økt ekstra

Mål

Fotballglede, gode holdninger, ferdighetsutvikling, relasjonell og strukturelle ferdigheter, medbestemmelse

Fotballglede, gode holdninger, ferdighetsutvikling, relasjonell og strukturelle ferdigheter, medbestemmelse

Innhold

Utgangspunkt i NFF sin øvelse bank for ungdom 13-17år.

Utgangspunkt i NFF sin øvelse bank for ungdom 13-17år.

Trenerkompetanse

Minimum 2 trener med grasrottrener delkurs 1+2+3+4. Det settes som mål at alle trenere gjennomfører disse kursene. Alle trenere skal ha fotballtrenerkompetanse.

Minimum 2 trener med grasrottrener delkurs 1+2+3+4. Det settes som mål at alle trenere gjennomfører disse kursene. Alle trenere skal ha fotballtrenerkompetanse.

Kamper

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, og tilnærmet lik spilletid i løpet av sesongen. Tilnærmet lik håndteres med spill på forskjellige nivåer (Differensiering)

Alle skal spille, starte og avslutte kamper, og tilnærmet lik spilletid i løpet av sesongen. Tilnærmet lik håndteres med spill på forskjellige nivåer (Differensiering)

Lagpåmelding

Påmelding ut ifra gruppens ferdighetsnivå, og med flere lag kan påmelding differensieres. Vurderes av trenere og SU. Best mulig tilbud til alle.

Påmelding ut ifra gruppens ferdighetsnivå, og med flere lag kan påmelding differensieres. Vurderes av trenere og SU. Best mulig tilbud til alle.

Turneringer

Mål om 1 større turnering årlig (overnatting m/ lengre reise)

Oppfordres til å delta på lokale turneringer resten av året. Viktigste er spiller involvering – hva ønsker årskullet selv?

Mål om 1 større turnering årlig (overnatting m/ lengre reise)

Oppfordres til å delta på lokale turneringer resten av året. Viktigste er spiller involvering – hva ønsker årskullet selv?

Teknikktrening

Teknikktrening Lørdager

Teknikktrening Lørdager

Treningsavtaler/Hospitering

Slagen IF oppfordrer til, og skal legge til rette for treningsavtaler/hospiteringsavtaler med trinnet over. Det skal gjennomføres i dialog med sportslig utvalg. Alle avtaler bør som utgangspunkt være dannet med en gruppe spillere som har motivasjonen, modenheten til å utfordres opp. I ungdomsfotballen vil ferdigheter i større grad telle.

Trenere er ansvarlig for å nominere spillere til hospitering. Listen skal jevnlig vurderes, og det skal være i tett dialog med den enkelte spillers foresatte. Det er ikke tillatt å spille opp, uten at dette er forankret hos trenere og SU.

Samarbeid på tvers av klubber skal opp til vurdering i begge klubbers Sportslige Utvalg.

En spiller som inngår i trening/hospiteringsavtaler skal følge sitt eget års trinn, og ha sin hovedaktivitet der. Deltagelse på andre nivå, SKAL IKKE gå på bekostning av eget års trinn.

Differensiering/Jevnbyrdighet

I ungdomsfotballen vil det i større grad gjøre differensieringer organisatorisk, så vel som pedagogisk. Differensiering i kamp og trening. Det skilles på organisatorisk differensiering (Gruppe inndeling basert på ferdigheter og mål for øvelsen), og pedagogisk differensiering (Øvelser som tilrettelegges ut fra den enkeltes ferdighetsnivå). Huskeregel for god differensiering: 1/3 Aktivitet med bedre spillere, 1/3 med like gode spillere, 1/3 mindre øvet spillere.

Differensieringen skal følgende disse fire parametere: treningsoppmøte, treningsvilje, holdninger og ferdigheter. Å dele inn kun basert på ferdigheter bør unngås. I Slagen IF skal man ha som mål å drifte spillergruppen som en enhet så langt det lar seg gjøre også i ungdomsfotballen.

Differensiering og dens funksjon skal være tema mellom SU – trenere – foresatte – spiller. Differensiering og dens intensjoner skal gjøres godt kjent blant alle impliserte, ikke minst foreldre/spillergruppen det gjelder.

Igjennom en sesong skal alle ha tilnærmet lik spilletid, oppleve å starte kamper/omganger, og avslutte kamper/omganger. Regulering av spilletid skjer på de til enhver tid påmeldte lag, med nøye planlegging av uttak til kamper. Hvert årskull i ungdomsfotball skal før hver sesong kunne dokumentere/presentere en plan for SU/Styret for hvordan dette skal håndteres.

Spillerinvolvering

Trenerne/lederne/klubben bestemmer det meste av opplegget på trening, i kamp og sosialt/miljømessig. Ofte samsvarer dette med det spillerne ønsker. Men det er deres trening, deres kamp og deres lag! Derfor ønsker vi å vite hva spillerne synes er viktig når det gjelder treninger, kamper og miljøet i gruppa.

  • 1 til 1 samtale mellom spiller og trenere før hver sesong – Trening / Kamp / Sosialt 
  • Spillergruppen – «Hvordan vil vi ha det?» 1-3 punkt per tema – Trening / Kamp / Sosialt

Dommerutvikling

Dommeren er helt avgjørende for at kampen kan spilles. Ingen dommer, ingen kamp!  I Slagen IF skal det arbeides for at aktive spillere i ungdomsfotballen, skolerer seg til dommer for barnefotballen – klubbdommer. 

Les om dommeransvarlig her.

Rekruttering

Klubben har som mål å rekruttere nye dommere hvert år og beholde så mange dommere som mulig. Alle spillere i klubben tar klubbdommerkurs det året de fyller 12 år, i tillegg skal det alltid rekrutteres/tilby klubbdommerkurs hos dem som ønsker det på et senere tidspunkt. Man trenger ikke være aktiv fotballspiller i klubben, for å bli dommer i Slagen IF. Alle foresatte, voksne barn og/eller ungdom i vårt nærmiljø skal klubben legge til rette for.

Hoved rekrutteringen vil være årskull som fyller 12år (et år før ungdomsfotball). De som tar kurset vil gradvis innføres i dommeroppdrag, og vil først starte med de yngste. 3v3 og 5v5 fotball. Slagen skal aktivt informere om når kurs avholdes, slik at andre i vårt nærmiljø som ønsker å starte som dommer, får like muligheter. Slagen IF dekker alle kostnader ved kurs.
Kurs settes opp før sesong start hvert år.

Oppfølging

Vår dommeransvarlig følger opp alle dommere i etterkant av gjennomført klubbdommerkurs i tett samarbeid med lagledelse i dommers eget lag, og i lag som vil benytte seg av dommere. Alle dommere skal kjenne til hvem og hvordan de kan kontakte hvis de har spørsmål. Oppfølging under kamp vil være lagleder, trenere og Fair Play vert i hver enkelt kamp

Dommere, som selv er aktiv i eget lag skal oppmuntres av trenere/lagledelsen til å delta som dommer, selv der dette avogtil vil være i konflikt med eget treningsopplegg. Trenere/lagledelse skal legge til rette for dette.

Dommere som trives med oppgaven, og vil videreutvikle seg som dommere, skal få mulighet til dette. Slagen IF skal arbeide for at det hvert år er klubbdommere som ønsker seg videre, og får mulighet til å ta rekrutteringsdommer kurs. Slagen IF dekker alle kostnader ved disse kursene.

I forbindelse med årlig klubbdommer kurs for 12års klassen, skal Slagen legge opp til at dette kurset avsluttes med et Dommer Forum med eksisterende dommere, og nye dommere. Dette for å diskutere veien videre for alle, erfaringsutveksling og oppfriskning.

Utstyr og trening

Alle som tar klubbdommerkurs får tildelt dommerdrakt/t-skjorte, dommerfløyte og krone/mynt ved endt kurs fra klubben. Rekrutteringsdommere og oppover, dekker klubben dommer drakt, shorts, sokker, fløyte, mynt og rødt/gult kort. («Dommerpakke)