Roller i lagene 

Slagen IF er en dugnadsdrevet klubb, drevet av frivillige som bidrar på alle nivå. Hvert eneste barnelag i klubben er avhengig av frivillige foreldre som bidrar i de forskjellige rollene rundt laget. Det er særdeles viktig at alle rollene fylles på hvert lag, og et viktig prinsipp her er å tenke “hva kan jeg bidra med for å gjøre fotballtilbudet til barna på laget til sønnen/datteren min enda bedre». Det er alltid ting man kan bidra med for å hjelpe, selv om man ikke er treneren på feltet.

Trenerrollen
Trenerrollen:

Trenerrollen er den viktigste rollen rundt et lag. Slagen IF har mål om 1 trener per 6-8 barn, samtidig som man alltid skal jobbe for å være minimum 2 i hver treningsgruppe.

Bør ha flere trenere på hvert lag som fordeler øktene seg imellom. Treneren er ansvarlig for gjennomføringen av kamper og treninger. For best mulig trenings- og kampgjennomføring er det viktig at alle trenere i klubben har et felles regelsett, som er å finne i sportsplan og klubbhåndbok.

Treninger:

Hver eneste trening må planlegges FØR økten starter. Aller helst bør kommende ukes treninger bli distribuert til trenerteamet senest søndag ettermiddag/kveld. Dette gjøres ved at hovedtreneren for årskullet går gjennom øvelsene med de andre trenerne som skal være med på øvelsene. Roller og ansvar skal fordeles. 

Kamper:

På kamper gjennomfører treneren kampen etter de retningslinjene som er lagt for barnefotballen i Slagen IF sin Sportsplan. Kampen er som regel ukas høydepunkt, og trenere skal oppmuntre spillerene til å tenke, samt å gi plass for at spillerne skal kunne prøve og feile.

Laglederrollen
Laglederrollen:

Laglederen er lagets organisator utenfor banen. Laglederens viktigste funksjon er således å legge til rette for at treneren kan konsentrere seg om å gjennomføre gode treninger og kamper. Laglederens ansvar innbefatter å informere foreldre om lagets aktiviteter og sørge for påmeldinger til cuper og kamper. Laglederens viktigste verktøy er Spond-appen. Her legges alle lagets aktiviteter inn, og foreldrene melder ifra om deltagelse/frafall fra trening/kamp. Laglederen sørger også for oppdatere laglister på spillerne på laget.

Det er også laglederens oppgave på sende melding til oppsatt dommer før hver hjemmekamp for å forsikre seg om at oppsatt dommer kan dømme.

Laglederrollen, som trenerrollen, kan være smart å fordele på flere. Laglederen kan således fordele oppgaver slik at flere foreldre rundt laget/kullet bidrar med sitt. En kan f.eks. være ansvarlig for påmelding av cuper, en annen ansvarlig for draktbag el.lignende. Mens en tredje kan få ansvaret for å følge opp lagets «økonomi og sosiale aktiviteter».

Kampvert

En trener og lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin og trygg ramme rundt aktiviteten er kampvert en viktig rolle. I Slagen skal det ved hver hjemmekamp være en foreldre satt opp som kampvert. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play. Kampverten har på gul kampvertvest og har med seg foreldrevettkort.

Ta imot ALLE bortelag på samme gode måte. Kampvert kan i samarbeid med lagleder servere kaffe som deles ut til foreldre på side linjen, de dagene vi ikke har kiosk tilbud! Dette setter alle foreldre pris på når man kommer på en ettermiddagskamp!

Lagleder er ansvarlig for å sette opp kampverter til egne kamper. Kontakt Fair Play ansvarlig for bistand rundt rollen. 

Kampvertinstruks finner du her (NFF)

Roller i klubben

Slagen IF er en dugnadsdrevet klubb, drevet av frivillige som bidrar på alle nivå. Hvert eneste barnelag i klubben er avhengig av frivillige foreldre som bidrar i de forskjellige rollene rundt laget. Det er særdeles viktig at alle rollene fylles på hvert lag, og et viktig prinsipp her er å tenke “hva kan jeg bidra med for å gjøre fotballtilbudet til barna på laget til sønnen/datteren min enda bedre». Det er alltid ting man kan bidra med for å hjelpe, selv om man ikke er treneren på feltet.

Fair Play Ansvarlig

Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Slagen IF jobber aktivt med godt Fair Play arbeid, i godt samarbeid med NFF

Hovedoppgaver
Fair play-ansvarlig har det overordnede ansvaret for å koordinere og implementere klubbens Fair play-arbeid i alle led i klubben. 

Dette gjøres primært med å veilede/informere og legge til rette for at lagledelsen i hvert enkelt lag enkelt kan drive godt Fair Play arbeid. 

 • Rutiner og informasjon rundt kampvert/Fairplay vert
 • Framskaffe Fair play-materiell og utstyr 
 • Behandling av Fair Play rapporter/meldinger, i koordinering inn mot sportslig ansvarlig og styret for øvrig. 
 • Fremme forslag og justering rundt Fairplay til fotballstyret
 • Kontaktpunkt mot NFF i arbeidet rundt Fair Play

Fair Play ansvarlig er endel av styret i fotballgruppen, og skal ta minimum lederkurs 1 i regi av NFF. Fair Play ansvarlig utpekes av styre i fotballgruppen og sitter i minimum 2 år av gangen så langt det er praktisk mulig. 

Rekrutteringsansvarlig

Idrettslaget skal til enhver tid ha en funksjon som rekrutteringsansvarlig for fotballen.

 • Rekrutteringsansvarlig skal være en del av fotball styret.
 • Rekrutteringsansvarlig skal innehas av en person som ønsker å sitte i rollen i mer enn to år, for å sikre kontinuitet og dedikasjon til rollen.
 • Ansvarlig for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan.

Rollebeskrivelse

 • Kompetansekrav; Det stilles ingen spesiell kompetanse krav, utover at den ansvarlige har god kjennskap til idrettslaget og dens øvrige funksjoner.
 • Den ansvarlige skal sikre oppstart av nye årskull i løpet av 2. kvartal hvert år.
 • Det skal sikres gradvis overgang fra klubb styrt oppstarts aktivitet, til foresatt styrt aktivitet. Det forventes at oppstart etter sommerferien (kvartal 3.) gjennomføres av aktive foresatte.
 • Rekrutteringsansvarlig skal være kontaktperson for frivillige roller (trenere, lagleder) innad i det nye årskullet, gjennom det første året.
 • Rekrutteringsansvarlig deltar på første foreldremøte. Dette for å sikre at idrettslagets verdier, mål og retningslinjer blir presentert. Samt kontingenter og annen nyttig informasjon.
 • I etablerte årskull skal rekrutteringsansvarlig bidra som en rådgiver til lagleder/trenere. Herunder eksempelvis at riktig informasjon blir gitt til nye aktive.
 • Den ansvarlige skal ikke alene være ansvarlig for selve gjennomføringen av aktiviteten, men sikre at andre aktive trenere/frivillige/ungdom spillere deltar!

Idrettslaget skal til enhver tid ha en funksjon som rekrutteringsansvarlig for fotballen.

 • Rekrutteringsansvarlig skal være en del av fotball styret.
 • Rekrutteringsansvarlig skal innehas av en person som ønsker å sitte i rollen i mer enn to år, for å sikre kontinuitet og dedikasjon til rollen.
 • Ansvarlig for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan.

Rollebeskrivelse

 • Kompetansekrav; Det stilles ingen spesiell kompetanse krav, utover at den ansvarlige har god kjennskap til idrettslaget og dens øvrige funksjoner.
 • Den ansvarlige skal sikre oppstart av nye årskull i løpet av 2. kvartal hvert år.
 • Det skal sikres gradvis overgang fra klubb styrt oppstarts aktivitet, til foresatt styrt aktivitet. Det forventes at oppstart etter sommerferien (kvartal 3.) gjennomføres av aktive foresatte.
 • Rekrutteringsansvarlig skal være kontaktperson for frivillige roller (trenere, lagleder) innad i det nye årskullet, gjennom det første året.
 • Rekrutteringsansvarlig deltar på første foreldremøte. Dette for å sikre at idrettslagets verdier, mål og retningslinjer blir presentert. Samt kontingenter og annen nyttig informasjon.
 • I etablerte årskull skal rekrutteringsansvarlig bidra som en rådgiver til lagleder/trenere. Herunder eksempelvis at riktig informasjon blir gitt til nye aktive.
 • Den ansvarlige skal ikke alene være ansvarlig for selve gjennomføringen av aktiviteten, men sikre at andre aktive trenere/frivillige/ungdom spillere deltar!
Dommeransvarlig

Dommeren er helt avgjørende for at kampen kan spilles. Ingen dommer, ingen kamp!  Dommeransvarlig i Slagen IF skal ivareta klubbens behov, samt rekruttere og følge opp de som ønsker å utvikle seg som dommer. 

Hovedoppgaver
Dommeransvarlig har det overordnede ansvaret for å koordinere og implementere rutiner rundt dommer oppgavene i klubben.

Dette gjøres primært med å veilede/informere lagledelsen i hvert enkelt lag. 

 • Rekruttering og informasjon om tilbud
 • Arrangere/tilrettelegge for kursing 
 • Utstyr til dommere 
 • Følge opp dommere ved behov eller trenere/lagledere
 • Bistå i kamp tildeling barnefotball. Alle skal få dømme, og alle skal få dømme på riktig nivå. 
 • Fremme forslag og justering rundt dommeroppgaven til fotballstyret
 • Kontaktpunkt mot NFF i arbeidet rundt Fair Play

Dommeransvarlig er endel av styret i fotballgruppen, og skal ta minimum lederkurs 1 i regi av NFF. Dommeransvarlig utpekes av styre i fotballgruppen og sitter i minimum 2 år av gangen så langt det er praktisk mulig. 

Politiattestansvarlig

Det er krav om at alle som har eller skal ha et tillitsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming i Slagen IF, skal framvise gyldig politiattest. Slagen sikrer oppfølging av kravet, med egen Politiattestansvarlig.

Hovedoppgaver
Dommeransvarlig har det overordnede ansvaret for å koordinere og implementere rutiner rundt dommer oppgavene i klubben.

Dette gjøres primært med å veilede/informere lagledelsen i hvert enkelt lag. 

 • Påse at alle med tillitsverv framviser politiattest.
 • Sikre oversikt over hvem som har godkjent attest. (Spond)
 • Fortløpende oppdatere profil på hvert enkelt medlem (Spond)
 • Ta kontakt med nye personer i aktuelle verv løpende.
 • Informasjon til lagledelse, og foresatte/medlemmer for øvrig.
 • Veilede og informere om søknadsrutiner for politiattest
 • Utstede formålsattester
 • Følge opp formålsattester som ikke kommer i retur. 
 • Være tilgjengelig for framvisning av godkjent attest. 

Politiattestansvarlig er endel av styret i fotballgruppen, og skal ta minimum lederkurs 1 i regi av NFF. Dommeransvarlig utpekes av styre i fotballgruppen og sitter i minimum 2 år av gangen så langt det er praktisk mulig.